Er din stald lovlig?

14. marts 2017

En del af overgangsordningerne blev i 2016 udsat til senere, men der er stadig nogle punkter, der er trådt i kraft og gælder for alle bedrifter med malkekvæg og opdræt af malkekvæg.

Kan du opfylde følgende punkter:

Er der lavet kloveftersyn på kreaturer over 12 mdr.?

Der skal laves kloveftersyn mindst 2 gange årligt. Det ene skal foretages af dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig eller arbejder på bedriften.

Er der behandlingsfacilitet?

Det skal være muligt at løfte bagben på kreaturer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler. Behandlingsfaciliteter til brug ved fiksering i fanggitter eller sengebås er godkendt.

Er der mulighed for maskinmalkning i sygeboks og kælvningsboks?

Køer i sygeboks eller kælvningsboks skal kunne maskinmalkes i boksen. Det kan enten ske med et mobilt malkeanlæg eller med et anlæg til spandmalkning, hvor der er ført vakuumrør frem til boksene.

Er der én sygeplads pr. 100 dyr?

Det skal være muligt at holde syge dyr adskilt fra resten af flokken. Det behøver ikke være en permanent boks, men kan være en midlertidig etableret boks, som hurtigt kan stilles op ved behov.

Er der lys nok?

Kreaturerne skal til enhver tid kunne tilses. Der skal være minimum 25 lux på gangarealer i stalde med AMS, eller hvis der er mere end én ko pr. ædeplads.

Afgræsning for kvier på fuldspalter?

Kvier der er opstaldet på fuldspalter, skal på græs mindst 6 timer dagligt i 150 dage i perioden fra 15. april til 31. oktober. Kvier kan holdes på stald i 30 dage i forbindelse med inseminering.

Er der en beredskabsplan for strømsvigt?

Dette gælder for ejendomme med malkeanlæg (malkestald eller –robotter): Her skal der ligge en beredskabsplan for, hvad der skal ske i tilfælde af strømsvigt.

Er der restriktiv fodring?

Ved restriktiv fodring gælder, at der skal være én ædeplads pr. ko.

For ungdyr er kravet først gældende fra 1. juli 2024.

Går nyfødte kalve 12 timer hos koen?

Dette krav er gældende, hvis kravet om kælvningsbokse er opfyldt. Kravet om kælvningsbokse betyder, at der skal være 4 pladser i kælvningsbokse pr. 100 køer. Heraf skal minimum halvdelen være i enkeltbokse. Kravet om kælvningsbokse træder først i kraft i 2024, men hvis det allerede er opfyldt, skal nyfødte kalve gå minimum 12 timer sammen med koen efter kælvning.

Er der narresutter ved mælkefodret kalve?

Der er krav om narresutter, hvis der ikke anvendes pattespand, pattebar eller mælkeautomat. Der skal være mindst én sut pr. kalv, og den skal være tilgængelig minimum 20 minutter efter hver mælkefodring.

word-image word-image
Vælg pattegummi uden hul At bruge pattegummi er lovligt, men uhygiejnisk

 

Sondefodring

Husk at sondefodring kun er tilladt, hvis det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.

 

For spørgsmål eller yderligere oplysninger kan du kontakte:

Arbejdsområder
DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
Specialer:
Stalde, miljøteknologi