Ny miljøregulering

3. februar 2017

Vi forventer snarlig vedtagelse af den nye miljøregulering på husdyrbrug. Lovgivningen forventes vedtaget sidst i februar, men for hovedparten af indholdet træder den først i kraft 1. august 2017.

Det forventes, at der sker store ændringer i forhold til den nuværende lovgivning.

Fremadrettet vil der blive givet en tilladelse til produktionsanlægget og ikke til et fastlagt dyrehold. Der vil således blive givet tilladelse til en udledning fra anlægget (lugtemission og ammoniakfordampning) i lighed med andre virksomheder.
Denne ændring vil medføre en større fleksibilitet, idet der indenfor et defineret staldanlæg vil kunne ske en effektivisering af produktionen, uden det vil kræve en ny godkendelse. Desuden bliver flere dyregrupper slået sammen, så der er mulighed for skift mellem disse. Dyrevelfærdskravene skal dog altid overholdes.

Arealdelen vil ikke længere indgå i miljøgodkendelserne. Reguleringen af udvaskningen vil fremadrettet foregå i gødningsplanlægningen. Her ændres gødningslofterne på svinebrug til 170 kg N/ha. Til gengæld indføres fosforlofter. Fosforlofterne vil i større eller mindre grad få betydning for alle dyretyper.

Af andre ændringer skal nævnes

 • Grænsen for hvornår en produktionsanlæg skal miljøgodkendes afhænger af størrelsen på ammoniakfordampningen. Vi forventer, at grænsen vil ligge på et niveau svarende til:
  • Ca. 300-350 køer med opdræt
  • Ca. 3500 årstæver
  • Ca. 100.000 smågrise
  • 2000 stipladser til slagtesvin (IPPC-brug)
  • 750 stipladser til søer (IPPC-brug)

Husdyrhold under disse størrelser skal i fremtiden have en mindre omfangsrig tilladelse.

 • Udnyttelsesfristen for ibrugtagningen af miljøgodkendelsen ændres til 6 år.
 • Kravet til revurdering af miljøgodkendelser på nogle typer anlæg ændres eller fjernes.
 • De nuværende anmelderordninger til etablering af gylletanke og møddingspladser samt byggeri til velfærdsudvidelser forsvinder og anmeldelsesordningen skift i dyretyper ændres.

Søg nu eller læn dig tilbage

Vi har endnu ikke mulighed for at lave beregninger for en udvidelse efter de nye ordninger – men kender de nuværende regler. Desuden ved vi, at de gældende beskyttelsesniveauer føres videre i den kommende lovgivning. Vi kan dog ikke udelukke at nogle dyretyper og staldsystemer rammes hårdere end i dag pga. forenkling- og nye beregninger. Desuden ved vi, at ansøgninger der indsendes til kommunen inden 1. august skal behandles efter nuværende lovgivning.

Miljøafdelingen anbefaler, at husdyrbrug tæt på ammoniakfølsom natur, Natura2000 og naboer får vurderet, om der med fordel skal indsendes en ansøgning om udvidelse inden 1. august. Vi anbefaler dog, at husdyrhold med særlige pladskrav får søgt inden 1. august.

Da anmelderordningen for etablering af gylletanke og møddingspladser forsvinder, vil det efter 1. august kræve en ny miljøgodkendelse.
Så mangler du opbevaringskapacitet eller en møddingsplads så få søgt nu.

Anmelderordningen fulde stalde for slagtesvin har tidligere næsten været umulig at benytte i Vestjylland, pga. arealbegrænsninger i dyretryk og fosforklasser. Da arealdelen i godkendelsesordningen falder væk allerede fra 1. marts 2017 vil det være muligt at benytte anmeldelsesordningen frem til 1. august.
Så er du blevet mere effektiv og kan udnytte dine staldes kapacitet bedre, vil der være mulighed for at forøge din produktionstilladelse via anmeldelsen. Kontakt miljøkontoret for en overslagsberegning over hvilken betydning det vil have for dig.

Gældende godkendelser

Din nuværende miljøgodkendelse vil stadig være gældende frem til en ny søgning om ændring af produktionen. Dvs. at vilkår til dyrehold mm vil være gældende til du får en ny godkendelse efter den nye lov. Dog falder dine vilkår til arealdelen væk pr 1. august. Det gælder eksempelvis krav til reduceret dyretryk, ekstra efterafgrøder, bræmmer mm.
Ligeledes ophæves alle §16 arealgodkendelser efter 1. august 2007.

Har du spørgsmål eller vil have dine muligheder vurderet så kontakt miljøafdelingen.

 • Kristian Andreassen
 • Stilling: Natur- og miljørådgiver
 • E-mail: kra@vjl.dk
 • Telefon: 96814228
 • Mobil: 51377602
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelse, Arealgodkendelser, Anmeldeordning, Biogas, Miljøteknologiansøgninger, Ejendomstjek
 • Rikke Ilsøe Mogensen
 • Stilling: Natur- og miljørådgiver
 • E-mail: rim@vjl.dk
 • Telefon: 96814223
 • Mobil: 20193585
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000