Forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser er i offentlig høring

4. oktober 2017

Områdegrænserne er i høring i perioden fra d. 28. september 2017 til 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.

Forslaget har baggrund i Naturpakken, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages intensivt dyrkede jordbrugsarealer og tilsvarende udvide områderne med natur og levesteder for beskyttede arter.

Forslaget indebær, at:

 • Ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal tages ud af udpegningen. Arealet består primært af intensivt dyrket landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder.
 • Ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger i tilknytning til områderne, nyudpeges.
 • Seks habitatområder foreslås helt eller delvist at blive omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde.

Forslaget til nye områdegrænser kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der er endvidere oprettet en særlig høringsportal, hvor der kan afgives høringssvar ved indtegning på kort.

Kriterier for ændring af grænserne

Justeringen af områdegrænserne er foretaget ud fra nogle politisk godkendte kriterier.

Hovedlinjerne er:

 • Alle ændringer skal kunne begrundes naturfagligt, så der ikke sker en forringelse af kvaliteten af naturbeskyttelsen.
 • Ændringer skal som udgangspunkt ske i randen af eksisterende Natura 2000-områder. Der bliver ikke lavet ”huller” i områderne.
 • Arealer, der kan tages ud af områderne, er:
  • Arealer i byzone
  • Arealer med tæt bebyggelse, sommerhuse eller lign.
  • Intensive jordbrugsarealer (herunder land- og skovbrug)

Som udgangspunkt fjernes der ikke arealer:

 • Med beskyttede naturtyper.
 • Med kendte levesteder for beskyttede arter.
 • Hvor der er givet tilskud til Natura 2000-projekter (dog ikke tilskud til slæt / afgræsning).
 • Lavbundsarealer.

Hvis arealer skal ind i områderne, er det et krav:

 • At de ligger i tilknytning til anden kortlagt habitatnatur eller levesteder.
 • At kendte arter eller naturtyper er på udpegningsgrundlaget.
 • At området, hvis der er tale om ammoniakfølsom natur, ikke ligger således, at det vil berøre eksisterende husdyrbrug i forbindelse med den specifikke ammoniakregulering.

Dette skal du være særlig opmærksom på:

Husdyrbrug

Har du et husdyrbrug i nærheden af de nye udpegninger, skal du være opmærksom på, om udpegningen kan have konsekvenser for husdyrproduktionen. I forbindelse med udarbejdelsen af høringsmaterialet er der nemlig ikke lavet konkrete beregninger for hver ejendom med husdyrproduktion.
I disse tilfælde er det særligt vigtigt, at du indgiver høringssvar.

Ny udpegning af fuglebeskyttelsesområder

Nogle habitatområder vil blive udpeget til også at være fuglebeskyttelsesområder. Dette kan have konsekvenser i forbindelse med hvilke aktiviteter, der må igangsættes på arealerne, f.eks. etablering af læhegn mv.
Her kan det ligeledes være vigtigt at indgive høringssvar.

Høringssvar

Vestjysk landboforening udarbejder et generelt høringssvar til forslaget.

Hvis du har spørgsmål eller vil have hjælp til dit eget høringssvar, kan du kontakte Miljørådgiver:

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Tilbage til toppen