Fosfor- og kvælstoflofter – hvilken betydning har det for et svinebrug ?

4. oktober 2017

Fra 1. august 2017 er det slut med at forholde sig til dyreenheder som styrende for kravet til harmoniareal. I stedet skal vi forholde os til N- og P-lofter.

Sammenligner vi 2016/2017-sæsonen (maks. 1,4 DE/ha) med de fremtidige N- og P-lofter vil mange svinebrugere få ændret deres harmonikrav. Hvis husdyrproducenter som hidtil kun skulle have forholdt sig til kvælstof, ville de nye for N-lofter have betydet, at arealkravet til opfyldelse af harmoni kunne reduceres med mellem 20 og 30 %. På grund af de nye P-lofter er situationen dog ikke så gunstig, og mulighederne for at udnytte det nye N-loft på 170 kg husdyrgødnings N/ha vil for en del ikke være muligt, da fosforloftet nås inden.

Hvis vi tager udgangspunkt i normtal for fosfor for 2017/18 og i stedet for N og P regner den mulige belægningsgrad pr. ha ud som antal dyr, ses de generelle konsekvenser af de nye N- og P-lofter i skemaet herunder.

Hvis vi eksempelvis ser på søer med smågrise til 6,8 kg, kunne der være husdyrgødning fra 6,2 årssøer på 1 ha, regnet efter de gamle DE-regler. Med de nye P-lofter på henholdsvis 35 og 30 kg P bliver dette ændret til henholdsvis 6,9 og 5,9 årssøer på 1 ha. Dvs. for nogen en lempelse og for andre en skærpelse.

Fra 1. august 2017 er det muligt at korrigere normtallet for fosfor i gødningen ved brug af egne tal, men det kræver effektivitetskontrol med foderdokumentation. Dvs. ved hjælp af foderkorrektioner (eks. reduceret P-indhold i foderet) kan en landmand øge antallet af dyr/ha og måske nærme sig de 170 kg N/ha uden at overskride fosforloftet.

For indeværende gødningssæson (2017/18) vil eksempelvis mange slagtesvineproducenter kunne nå de 70 dyr/ha, hvis de dokumenterer et norm-foderforbrug (FE/kg tilvækst) og et reduceret P-indhold på 4,45 gram P/FE (normen er 4,8 gram P/FE). Nogle vil endda kunne komme højere op, hvis de samtidigt har et lavere foderforbrug.

Besætninger med søer og smågrise har som gennemsnit næsten uændrede krav til udspredningsarealet, hvis der bruges normtal. Ved foderkorrektioner (eks. reduktion i foderets fosforindhold) vil belægningen/ha også, som for slagtesvin, kunne forøges. Som udgangspunkt vil P-loftet efter en reduktion i foderets fosforindhold på søer og smågriseejendomme dog stadig være den begrænsende faktor.

Udover de generelle P-lofter for svinebrug, der udrulles i perioden 17/18 til 20/21, er der planlagt indført et skærpet fosforloft på 30 kg P/ha i fosforfølsomme områder i 2018/19. Et P-loft på 30 kg P/ha vil være en udfordring for alle, og en fuld udnyttelse af N-loftet på 170 kg forventes ikke at være muligt at nå, dvs. foderkorrektioner anvendes for at undgå et forøget harmonikrav sammenlignet med de gamle1,4 DE regler.

Tilbage til toppen