Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

23. november 2017

Mange landmænd, gartnere og andre, der erhvervsmæssigt er afhængige af jordens beskaffenhed, har problemer med muldvarpe og mosegrise. Det er ikke mindst de skud, som disse dyr laver, der volder problemer. Modsat muldvarpen er mosegrisen et af de værste pattedyr herhjemme til at gnave af og æde plantevækster med ofte økonomiske tab til følge.

Til kemisk bekæmpelse af muldvarp og mosegris findes kun ét middel, nemlig fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Rigtigt udlagt i gangene og på de rigtige tidspunkter af året kan man opnå særdeles gode bekæmpelsesresultater. Midlet må ikke anvendes i økologiske jordbrug.

Fosforbrinte er i fareklassen “meget giftig”, og det betyder, at brugere skal have gennemgået og bestå på et tilfredsstillende niveau et kursus for at kunne købe og anvende midlet. Det obligatoriske kursus, der giver en sådan tilladelse til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, afholdes efter aftale med Miljøstyrelsen. Det er den enkelte bruger – altså giftudlæggeren selv – der skal have denne tilladelse. Man skal være 18 år for at få en tilladelse. En tilladelse, som fremover betegnes som en autorisation, gælder for 5 år, hvorefter den normalt vil kunne fornyes.

Institut for Agroøkologi afholder i februar og martsmåned 2018 det obligatoriske kursus for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse “meget giftig” til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Klik på dette link for at se kursusbeskrivelse og tilmelding

Tilbage til toppen
Tilmelding