vestjysk’s Forretningsbetingelser for rådgivning 01.05.2018

1.   Aftalegrundlag

Nærværende Forretningsbetingelser er gældende for enhver rådgivning og ethvert køb fra vestjysk med mindre, der konkret indgås aftale om andet.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende Forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af evt. indgået Rådgivningsaftale.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

 

2.   Honorar

vestjysk afregnes i henhold til medgået timeforbrug, stk., ha og kørte antal km m.m., der er anvendt på opgaven til den pris, der er anført i den til enhver tid gældende prisliste, såfremt andet ikke er aftalt i individuel/specifik Rådgivningsaftale.

 

3.   Betaling

Afregning sker månedligt eller senest ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage, såfremt der ikke foreligger en specialaftale.

Efter forfaldsdato forrentes vestjysk`s tilgodehavende med moraren-ten, jf. rentelovens § 5, stk. 1, og der pålægges det til enhver tid gældende rykkergebyr.

 

4.   Fortrolighed og persondata

vestjysk påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

vestjysk påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Vestjysk til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

vestjysk har lov til at dele oplysninger om kunden på tværs af afdelingerne under forudsætning af, at dette gøres fortroligt.

vestjysk er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammen-hænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af  personoplysninger  som led i rådgivningen  sker i hen-hold til dansk rets regler herom.

I øvrigt henvises til Privatlivspolitik for vestjysk på vestjysk.dk.

 

5.   Materiale

Udlevering af kundens materiale er betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtigelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder, at vestjysk`s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at vestjysk ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

 

6.   Ansvar

vestjysk er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for vestjysk kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 millioner kr. pr. opgave.

Er vestjysk ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/ konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan vestjysk´s erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor vestjysk dermed ikke har den fulde opgave

er ansvaret for vestjysk begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

vestjysk er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke- økonomisk tab.

vestjysk hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som vestjysk har henvist kunden til, ligesom vestjysk ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vestjysk efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod vestjysk og ikke mod de enkelte medarbejdere.

vestjysk kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end vestjysk.

vestjysk påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af vestjysk leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre vestjysk`s forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som vestjysk måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod vestjysk som følge af Kundens misligholdelse af de indgåede aftaler.

 

7.   Lovvalg og værneting

Tvister om vestjysk`s rådgivning er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af vestjysk`s rådgivning, anmeldes krav hos vestjysk`s ansvarsforsikrings-selskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

 

Retssag i anledning af vestjysk`s rådgivning skal anlægges ved Retten i Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning.

 

 

Tilbage til toppen